Radne akcije 1947.

Nova vlast je preko „masovnih organizacija“ početkom 1947. g. započela uređenje šanca nasipavanjem zemlje, izgradnjom nove ceste preko zatrpanog dijela šanca i uređenjem uskog grla Preradovićeva – Gundulićeva – Gajeva prema banijanskom mostu. 
Iz referata o radu građevnog otsjeka za I. polugodište 1947.g. saznajemo da je : „Sagrađena uskotračna pruga od Strmca do nove pošte, kako bi se zemlja mogla prevoziti vagonetima. Sindikalne organizacije i Narodna fronta prebacile su (do 24.VIII 1947.) na dobrovoljnoj bazi 1500 m kubičnih zemlje, dok su kolima prevezle 2700 m kubičnih. Predviđeno je da se zatrpa Šanac toliko koliko je potrebno za cestu Zagreb – Sušak koja pravi veliki luk preko Šanca od Gajeve ulice na Zrinski trg, a ostali dio Šanca u Lenjinovoj ulici ( danas Matice Hrvatske) podignut će se za 2 m, kako bi se na godinu mogao urediti park. Omladina je radila na uređenju Šanca kod Edison kina, rušenju kuća kod kupskog mosta, drobljenju kamena u kamenolomu i na cestama, prijevozu zemlje u Šanac na kamionima, gradnji kolosjeka u Jugopetrolu i na uređenju cesta. 
U dobrovoljnim akcijama u 1947. – moj godini učestvovalo je 50. 000 ljudi sa ukupno 201. 682 radna sata. (V. red zasjedanje G. N. O. – a, 29. I 1948.) 
Radi uređenja šanca pred novom poštom, završenog 1948. g., prebačeno je 12.000 kubika zemlje i ugrađeno 483 kubika kamena. Smatralo se da „uređenjem parkova u ovom dijelu šanca, neće šanac izgubiti na svojoj historijskoj vrijednosti. Ostavljene su mu njegove konture.“( XII. red. zasjedanje G. N. O. – a, 23. XII 1948.) - Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.