Mimohod 23. kolovoza 1995.

Mimohod 23. kolovoza 1995. godine. 14 kilometara duga kolona – 500 vozila. 110. i 137. brigada, 14. i 143. domobranska pukovnija, Vojna policija, Oklopno mehanizirane postrojbe, 304. logistička baza, 38. inžinjerijska bojna, 506. mješovita satnija, ABKO, 6. topničko raketni divizion, PZO, 266. izviđačko diverzantska satnija, 256. satnija veze, MUP i Zborno područje HV Karlovac. Sve fotografije snimio je Zoran Gajšak.

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.