Drug Tito ispred Centralnog spomenik palim borcima i žrtvama fašizma

Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma na Banskom bastionu koji simbolizira poziv na ustanak, sakupljanje oružja i čitanje proglasa CK KPJ izradio je akademski kipar Vanja Radauš. Otkrio ga je 1955. g. predsjednik Republike Josip Broz Tito.
Na poleđini spomenika uklesan je podatak da je iz grada i kotara palo 915 boraca i 1825 žrtava fašizma. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.