Osnovna škola Herta Turza (Banija) - učenik generacije

Osnovna škola Herta Turza danas Banija - učenik generacije, lijevo profesor fizike Oršanić , desno profesor matematike i direktor skole Blaž Domijan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.