Osnovna škola Herta Turza danas Banija 1968. - 4 razred

Osnovna škola Herta Turza danas Banija 1968. - 4 razred učiteljica Galinec Hela

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.