Panorama sa autobusnim kolodvorom 1972.

Panorama Karlovca sa autobusnim kolodvorom 1972.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.