Dragutin pl. Somogy, nadporučnik 31. srpnja 1916.

Dragutin pl. Somogy, nadporučnik 31. srpnja 1916. na istočnom bojištu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.