Kupalište na Korani

Dva davna oglasa: "Svjetlo" 10. srpnja 1884.: G. Franjo Dejak uredio je za udobnost obćinstvu ove godine svoju plivaonicu sasma prema današnjem zahtjevu. Providio ju još sa mnogo više kabinah za kupanje, nego prošle godine. Kako je g. Dejak uložio znatnu količinu novaca, samo da mu čim ljepše bude plivaonica uredjena doći će osobito dobro za krasni spol, jer se ovaj može kupati u zatvorenih kabinah, te mu tako nemože nitko smetati. Buduć da je to veoma zdrava voda za kupanje, nadamo se, da će gospodinu Dejaku biti trud i muka naknadjena. U istoj plivaonici može se dobiti svaki dan od 8 ujutro do 12 sata do podne poduke o plivanju.
 
"Svjetlo" 26. svibnja 1889.: Gradsko poglavarstvo izdalo je sliedeći oglas: s obzira na ćudorednost i sigurnost života i zdravlja izdaju se sliedeće odredbe: 1) zabranjeno je kupati se u Kupi od Žorovičke vojarne do gradske klaonice 2) tjerati marvu u Koranu ispod turbinskog mlina do Deakova kupališta (rakove bašće) kao što i kopati onud i vozitit piesak, dovoljno je samo u vrieme pd 11 1/2 sati prije i do 4 sata poslie podne 3) radi velike opasnosti zabranjeno je kupati se na viru ispod Deakove kupaonice, kako je kolci označeno. Kupaoci koji u Deakovo kupalište idu nesmiju se voziti kroz Deakov voćnjak, nego samo kolnim putem prieko livade. Kupaoci imadu biti obučeni tako da se ćudorednost nevriedja. Prekršitelji ove naredbe kazniti će se globom od 1 for do 100 for odnosno zatvorom od 6 satih do 14 danah. (Oglase otkrila i na www.kafotka.net objavila - Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.