Ulazak partizana u Karlovac

Nakon višednevnih borbi u okolici, u rano jutro, 6. svibnja 1945., vojska NOB-a ušla je u grad Karlovac, te u uličnim borbama uspjela njemačke i ustaško – domobranske snage potisnuti iz grada na četiri rijeke.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.