9. satnija, 2. bataljun, 26. domobranske pukovnije Karlovac 1916.

9. satnija, 2. bataljun, 26. domobranske pukovnije Karlovac 1916. godine negdje na istočnom bojištu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.