U auto radionici na tečaju 1916.

Nadporučnik Alfonsus Šibenik u auto radionici na tečaju 1916. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.