Dr. Ivan Haslinger 1914.

Dr. Ivan Haslinger 1914. godine prije odlaska na istočno bojište (na konju)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.