Domobranka

Ratni angažman djevojaka i žena odvijao se isključivo na dobrovoljnoj osnovi, bilo da su se šuljale kroz neprijateljske redove i prikupljale informacije o protivniku, opskrbljivale vojnike na položajima namirnicama i vodom ili pak kao službenice radile u civilnim i vojnim ustanovama poput pošte ili telegrafske službe.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.