Prelaz preko Korane 1930.-tih. godina - povratak sa sajma u Mekušje

Prelaz preko Korane 1930.-tih. godina - povratak sa sajma u Mekušje

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.