Dubravko Fancev na drvenoj ljuljački dječjeg igrališta u parku u Domobranskoj ulici 1958. godine

Dubravko Fancev na drvenoj ljuljački dječjeg igrališta u parku u Domobranskoj ulici 1958. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.