Jugoturbina 1985.

Jugoturbina 1985. - izgradnjaTvornice velikuh turbina sa parovodom, čija je para bila namijenjena ispitivanju parnih turbina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.