Panorama Karlovca sa Dubovca 1938. godine

Panorama Karlovca fotografirana sa Dubovca 1938. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.